Haszonbérleti szerződés (előhaszonbérleti joggal, nem jogosult)

Feltöltve: 2023.04.12.
Utoljára módosítva: 2023.04.13.
Mintát készítette: dr. Schmuczer Anita

A föld tulajdonosa, vagy haszonélvezője a föld használatát, hasznosítását haszonbérlet jogcímén átengedheti. A haszonbérlő a föld használatáért haszonbért köteles fizetni, mely a felek megállapodása szerint pénzben vagy természetben jár. A haszonbért időszakonként utólag, de legkésőbb a naptári év végéig kell teljesíteni, fő szabály szerint átutalással vagy belföldi postautalvány útján.

Haszonbérlet jogcímén a föld használatát földműves és mezőgazdasági termelőszervezet szerezheti meg. A földhasználati jogosultság feltétele, hogy haszonbérlő a haszonbérleti szerződésben megtegye a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi törvény) 42. § -ába foglalt nyilatkozatokat.

Haszonbérleti szerződés határozott időtartamra, legalább 1 gazdasági évre és legfeljebb 20 évre köthető.

Föld haszonbérbe adása esetén a Földforgalmi törvény meghatározza az előhaszonbérleti jogosultak körét és sorrendjét (46. §). Földre előhaszonbérleti jog szerződéssel nem alapítható!

A haszonbérleti szerződést főszabály szerint az aláírástól számított 8 napon belül jóváhagyás céljából meg kell küldeni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére, aki a szerződés kifüggesztésre való alkalmassága esetén elrendeli a közzétételét.
Ha a haszonbérleti szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, a szerződést a haszonbérbeadónak a felek aláírásától számított 8 napon belül a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője részére kell megküldeni.
Az előhaszonbérleti jog jogosultja a közlést kezdő napjától számított 15 napos jogvesztő határidőn belül tehet a haszonbérleti szerződésre elfogadó nyilatkozatot.
A Földforgalmi törvény 48. § (1) bekezdésében foglalt esetekben előhaszonbérleti jog nem áll fenn.
A Földforgalmi törvény 59. § (1) bekezdésébe foglalt esetekben nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása.

Haszonbérleti szerződés előhaszonbérleti joggal minta