Termőföld adásvételi szerződés

Feltöltve: 2023.09.06.
Utoljára módosítva: 2023.09.22.
Mintát készítette: dr. Schmuczer Anita

A mező- és erdőgazdálkodási földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (továbbiakban: Földforgalmi tv.) rendelkezéseit kell alkalmazni a föld tulajdonjogának átruházására irányuló szerződéseknél. Ezek a szerződések nevesítetten: az adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés, tartási szerződés, életjáradéki szerződés és csereszerződés.

Földszerzési jogosultság

A föld tulajdonjogát a Földforgalmi tv.-ben meghatározott természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet szerezheti meg. Föld tulajdonjogát nem szerezheti meg: külföldi természetes személy; az államon kívüli más állam, illetve annak valamely tartománya, helyhatósága, ezek bármely szerve; a Földforgalmi tv.ben meghatározott esetek kivételével jogi személy.
Fő szabály szerint a föld tulajdonjogát belföldi természetes személy és tagállami állampolgár szerezheti meg. 
A föld tulajdonjogát érintő egyes jogügyletek többlet korlátozás alá esnek. 

A föld tulajdonjogát csere jogcímén akkor lehet megszerezni, ha a csereszerződésben a felek a föld tulajdonjogának kölcsönös átruházására vállalnak kötelezettséget és
- a csere tárgyát képező egyik földrészlet az azt megszerző cserepartnernek a már tulajdonában álló földrészletével azonos településen fekszik, vagy
- a cserepartnerek
> egyike helyben lakónak minősül, vagy
> egyikének életvitelszerű lakáshasználata helye vagy a mezőgazdasági üzemközpontja legalább 3 éve azon a településen van, amelynek közigazgatási határa a csere tárgyát képező föld fekvése szerinti település közigazgatási határától közúton vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton legfeljebb 20 km távolságra van.

A föld tulajdonjogát ajándékozás címén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház, illetve annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni.
A föld tulajdonjogát tartás és életjáradék jogcímén csak közeli hozzátartozó, bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye, önkormányzat, és az állam javára lehet átruházni azzal, hogy az állam csak életjáradéki jogviszonyt létesíthet.
Föld adásvétele esetén a Földforgalmi tv. 18. §-ában foglaltak szerint elővásárlási jog áll fenn a tv.-ben részletezett jogosultak részére.
A Földforgalmi tv. 13–14. §-a és a 15. §-a jogosultsági feltételként előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat ír elő a szerző fél tekintetében, mely előírt kötelezettségvállalásokat és nyilatkozatokat a tulajdonjog átruházásról szóló szerződésnek kell tartalmaznia.

Földszerzési maximum

A földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy és tagállami állampolgár akkor szerezheti meg a föld tulajdonjogát, ha a birtokában álló föld területnagysága a megszerezni kívánt föld területnagyságával együtt nem haladja meg az 1 hektárt. 
A föld tulajdonjogát 
- földműves, 
- földművesnek nem minősülő belföldi természetes személy vagy tagállami állampolgár, amennyiben a tulajdonjogot átruházó személy közeli hozzátartozója, illetve
- rekreációs célú földszerzés esetén
300 hektár mértékig szerezheti meg (a már tulajdonában és a haszonélvezetében lévő föld területnagyságának a beszámításával).

Szerződések hatósági jóváhagyása

A föld tulajdonjogának átruházásáról szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá.
Nem kell a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyása
- az állam tulajdonszerzéséhez;
- az állam, illetve az önkormányzat tulajdonában álló föld elidegenítéséhez;
- a föld tulajdonjogának ajándékozás jogcímén történő átruházásához;
- a közeli hozzátartozók közötti tulajdonjog átruházásához;
- földnek gazdaságátadási szerződéssel történő átruházásához;
- a telekalakítás keretében történő tulajdonszerzéshez, ha egy vagy több, önálló helyrajzi számú földet érintő telekalakítás következtében a tulajdonosok tulajdoni hányadát képező földterület nagysága az ingatlan-nyilvántartásban a kiinduló állapot szerinti tulajdoni hányadból számítható területnagyságot nem haladja meg;
- a Földforgalmi tv. 11. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonszerzéshez.

Termőföld adásvételi szerződés minta