Könnyítések a mezőgazdasági ágazat számára

Kovács Nikoletta Dátum Legutoljára frissítve: 2022.08.15

Olvasási idő: 8 perc


A 2021-es év száraz volt Magyarországon, majd mindez az idei évben tovább folytatódott, és jelenleg is tart a csapadékszegény időjárás, melynek következtében hazánk jelentős részén aszály alakult ki. Augusztus 8-án a jelenleg kialakult helyzetre tekintettel több, mezőgazdasági ágazatban működő vállalkozást is érintő jogszabály jelent meg.

Demó

A legsúlyosabb a helyzet az Alföld középső és tiszántúli részén, de Európa szerte komoly gondokat okoz az aszály. Szárazság uralkodik Romániában, Moldovában, Ukrajnában, hazánktól délre a Balkán északi felén, Olaszországban és Franciaország délkeleti területén. A vonatkozó – aszály-veszélyhelyzettel összefüggő – jogszabályok elsősorban a nehét helyzetbe került gazdák támogatásaira és terheinek mérséklésére vonatkoznak. 

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény aszály-veszélyhelyzetben alkalmazandó eltérő szabályainak bevezetéséről

A korábbi rendelkezések a biztosítók kárrendezése kapcsán azon kötelezettséget állapították meg, hogy a szükséges dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb a szolgáltatási igény benyújtásától számított egy hónapon belül a biztosítási szolgáltatásra jogosult személynek: 
a) kellően megindokolt javaslatot tegyenek a szolgáltatására azokban az esetekben, amelyekben a szolgáltatási kötelezettségének fennállását és a szolgáltatásának mértékét jogcímenként (beleértve a kamatra vonatkozó tájékoztatást) összegszerűen megállapította, vagy
b) indokolással ellátott választ adjanak a szolgáltatási igényben foglalt egyes követelésekre azokban az esetekben, amikor a szolgáltatási kötelezettségét nem ismeri el, az nem egyértelmű vagy a teljes szolgáltatását összegszerűen nem állapította meg.
Mindezekhez kapcsolódóan ideiglenes változást határoznak meg a 291/2022. (VIII. 8.) kormányrendeletben rögzítettek.  

 
 

A korábbiaktól eltérően az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés esetén a biztosító a kárbejelentés beérkezésétől számított 14 napon belül kárelőleget fizet a biztosítási szolgáltatásra jogosult személynek, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak. Az ügyfél akkor jogosult kárelőlegre, ha a kárbejelentést a meghatározott formában és tartalommal benyújtotta a biztosítóhoz 2022. október 31-ig, és a benyújtott kárbejelentés során arról nyilatkozik, hogy a szántóföldi növénytermesztés keretében termelt kukorica vagy napraforgó esetében az ügyfél által elszenvedett kár üzemenként és növénykultúránként eléri a 80% mértékű kárátlagot. A kárelőleg mértéke az aszálykárfedezettel rendelkező növénybiztosítási szerződés szerint fizethető kártérítés legalább 50%-a. Kárelőleg kifizetése esetén a kártérítéssel és a kárelőleg különbözetével el kell számolni, amennyiben az elszámolás után az ügyfélnek visszafizetési kötelezettsége keletkezik, akkor ezt a biztosító felhívásától számított 14 napon belül rendeznie kell majd. A kapcsolattartás elektronikus úton történik. 

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről

Előzőkkel egyidőben megjelent a Kormány 292/2022. (VIII. 8.) kormányrendelete, mely az ágazatban működők számára, a hiteltörlesztések kapcsán állapít meg egyedi rendelkezéseket. Mindezek értelmében az üzletszerűen nyújtott hitel- és kölcsönszerződések, illetve pénzügyi lízingszerződések 2023. december 31. napjáig felmondással nem szüntethetők meg a hitelező részéről abban az esetben, ha az adós nem tesz eleget tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettségének. A tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére 2022. szeptember 1-jétől fizetési haladékot (moratóriumot) kérhetnek az ügyfelek, 2023. december 31. napjáig. Azon szerződések estében, ahol a lejárat a fizetési moratórium idejére esne, a hitelszerződés 2023. december 23-ig meghosszabbodik.

Fontos, hogy a fizetési haladékot kérelmezni kell, az jogosult erre, aki a következő feltételeknek megfelel:

  • növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások (TEÁOR: 01 és ÖVTJ: 01), erdőgazdálkodás (TEÁOR: 02 és ÖVTJ: 02), halászat, halgazdálkodás (TEÁOR: 03 és ÖVTJ: 03) szakágazatból származó 2021. évi – az eladott áruk beszerzési értéke nélkül számított – nettó árbevétele eléri a 2021. évi nettó árbevételének 50%-át, vagy 
  • a hitel célja megfelel az előző pont szerinti valamely szakágazatnak.

A kapcsolódó kérelmek 2022. szeptember 15-ig nyújthatók be a hitelnyújtóhoz, a határidő jogvesztő, vagyis ennek elmulasztása esetén nem lehet élni kérelemmel. 

Moratórium a 2022. augusztus 31. napján fennálló, és folyósításra került kölcsönök esetében kérhető a „NYILATKOZAT a fizetési moratórium igénybevételéről” dokumentum kitöltésével és finanszírozóhoz történő benyújtásával.