A hirdetményi közzététel új szabályai

dr. Balás Endre Dátum Legutoljára frissítve: 2023.06.05

Olvasási idő: 13 perc


Az adásvételi és a haszonbérleti szerződések hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó szabályváltozásai nyomán a közzétételre már nem a hatósági eljárást megelőzően, hanem a hatósági eljárás keretében, az előzetes hatósági vizsgálati szakaszt követően kerül sor. A közzétételt így, a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött adásvételi és haszonbérleti szerződések esetében, nem a szerződő felek, hanem a hatóság kezdeményezi a jegyzőnél.

Demó

A földügyi tárgyú rendeletek módosításáról szóló 170/2023. (V. 12.) Korm. rendelet módosítja az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) egyes szabályait.

A módosításra azzal összefüggésben kerül sor, hogy az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi CL. törvény jelentős mértékben módosította a hatósági jóváhagyáshoz kötött adásvételi, illetve haszonbérleti szerződések közzétételének a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben megállapított szabályait.

A közzétételre így már nem a hatósági eljárást megelőzően, hanem a hatósági eljárás keretében, az előzetes hatósági vizsgálati szakaszt követően kerül sor, vagyis a közzétételt – a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött adásvételi és haszonbérleti szerződések esetében – nem a szerződő felek, hanem a hatóság kezdeményezi a jegyzőnél.

Ennek megfelelően a tulajdonos – mint eladó – az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés hatósági jóváhagyása iránti, a Rendelet 4. melléklete szerinti kérelmet, az adásvételi szerződést és az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat a felek aláírásától számított 8 napon belül nem a jegyzőhöz, hanem a föld fekvése szerint illetékes mezőgazdasági igazgatási szervhez nyújtja be.

Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv megállapítja az adásvételi szerződés közzétételre való alkalmasságát, az okiratok beérkezésétől számított 15 napon belül végzéssel elrendeli a szerződés közzétételét.

 
 

A végzés alapján a jegyző a végzés megküldésétől számított 8 napon belül elvégzi az adásvételi szerződés Földforgalmi tv. szerinti anonimizálását, majd a szerződést közzé teszi a kormányzati portálon illetve – tájékoztató jelleggel – a föld fekvése szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatala hirdetőtábláján is. A Rendelet alapján az adásvételi szerződés hirdetményi úton történő közlésének napja a jövőben is az a nap, amikor az adásvételi szerződés a kormányzati portálon közzétételre került. A jegyző a közzétételre kerülő adásvételi szerződésre rávezeti a közzététel időpontját, és az elővásárlásra jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló határidő első és utolsó napját, azzal a figyelemfelhívással, hogy e határidő jogvesztő.

Ha az adásvételi szerződés nem tartozik a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződések közé, a tulajdonos közvetlenül jegyzőnél terjeszti elő közzétételi kérelmet a szerződés aláírásától számított 8 napon belül.

A közzétételi kérelmet – melyhez csatolni kell az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződés egy eredeti, nem biztonsági okmányon szerkesztett példányát is – a földügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz. A mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött szerződések esetében az anonimizálás és a közzététel 8 napos határideje a közzétételi kérelem beérkezését követően veszi kezdetét.
Több, egymással szomszédos föld egybefoglalt vételáron történő eladása esetén a hatósági jóváhagyás iránti kérelem illetve a közzétételi kérelem az adásvételi szerződésben szereplő földek fekvése szerint illetékes bármely mezőgazdasági igazgatási szerv illetve jegyző részére benyújtható.

Ha a közzétételi kérelem hiányosan került benyújtásra, vagy annak mellékleteként a kérelmező nem csatolta az egységes okiratba foglalt adásvételi szerződést, a jegyző az eladót legfeljebb 5 napos határidő tűzésével haladéktalanul felhívja a hiányosságok pótlására vagy a szerződés csatolására. A közzétételi kérelem teljesítését meg kell tagadni, ha az eladó a hiánypótlási felhívásnak határidőn belül nem tett eleget, vagy ha a közzétételi kérelem nem az eladótól származik. A közzétételi kérelem teljesítésének megtagadásáról a jegyző az iratok visszaküldésével egyidejűleg értesíti az eladót, illetve – ha a közzétételi kérelem nem az eladótól származik – a kérelmezőt is.

Ha a közzétételi kérelem a jegyzőhöz nyújtják be…

A Rendelet arról is szól, hogy mi a teendő, ha a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött szerződést a közzétételi kérelemhez csatoltan a jegyzőhöz nyújtják be. Ebben az esetben a jegyző a közzétételi kérelmet és mellékleteit haladéktalanul továbbítja a mezőgazdasági igazgatási szerv részére. Az irattovábbításról a jegyző az átadással egyidejűleg értesíti a kérelmezőt. A közzétételnek nincs joghatása, ha a jegyző a kérelem továbbítását elmulasztja, és olyan adásvételi szerződést tesz közzé, amely a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához kötött.

Az eladó egyébként a hatósági jóváhagyás iránti kérelmét valamint a közzétételi kérelmet az adásvételi szerződés kormányzati portálon való közzétételéig visszavonhatja. A hatósági jóváhagyás iránti kérelem visszavonását a mezőgazdasági igazgatási szervnek kell írásban bejelenteni. Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv az adásvételi szerződés közzétételt már elrendelte, a visszavonásról haladéktalanul értesíti a jegyzőt. A közzétételi kérelem visszavonását viszont a jegyzőnek kell írásban bejelenteni. A kérelem alapján a jegyző a közzétételi kérelemhez csatolt iratokat a visszavonásra irányuló bejelentést követő 8 napon belül küldi vissza az eladó részére. Ha azonban a kérelem visszavonásával kapcsolatos nyilatkozat a szerződés kormányzati portálon történő közzétételét követően érkezik be, vagy a hatósági jóváhagyás iránti kérelem visszavonásáról az eladó a jegyzőnél nyilatkozik, a visszavonásnak joghatása nincs, a szerződés közlése hatályos.

Jegyzői feladatok

Az adásvételi szerződés közzétételét követően a jegyző a nyilatkozattételre nyitva álló határidő leteltét követő 8 napon belül az adásvételi szerződést, az elővásárlásra jogosultak esetleges jognyilatkozatait, az elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratokat, és a hirdetmény közzétételének időpontját és tartalmát, valamint a levételének időpontját igazoló dokumentumot az iratjegyzékkel együtt megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy – a mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásához nem kötött szerződések esetében – az eladó részére. Az előbbi esetben az okiratoknak a mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő megküldésével egyidejűleg a jegyző az irattovábbítás tényéről az eladót is értesíti.

A haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére is a fentiekhez hasonló előírások vonatkoznak azzal, hogy eladó alatt haszonbérbeadót, vevő alatt haszonbérlőt, adásvételi szerződés alatt haszonbérleti szerződést, elővásárlási jogosultságot bizonyító okiratok alatt pedig előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat kell érteni. Így haszonbérleti szerződés esetén a hatósági jóváhagyás iránti vagy a közzétételi kérelmet a haszonbérbeadónak kell benyújtania a mezőgazdasági igazgatási szervhez vagy a jegyzőhöz.
Ha a haszonbérleti szerződés tárgya osztatlan közös tulajdonban álló föld, vagy annak földrészlete, a hatósági jóváhagyás iránti vagy a közzétételi kérelmet a tulajdonostársak döntése szerint kijelölt tulajdonostárs nyújthatja be. A hatósági jóváhagyás iránti kérelemhez csatolni kell a haszonbérleti szerződést három eredeti példányban, továbbá az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat. A jegyzőhöz benyújtott közzétételi kérelemhez pedig az egységes okiratba foglalt haszonbérleti szerződés egy eredeti példány acsatolandó. A kérelem adattartalmát a jóváhagyáshoz kötött haszonbérleti szerződések esetében a Rendelet 5. melléklete, a közzétételi kérelem adattartalmát pedig a Rendelet 2. melléklete tartalmazza. A haszonbérleti szerződés közzétételét a mezőgazdasági igazgatási szerv szintén végzésben rendeli el.

A Földforgalmi tv. alapján több egymással szomszédos föld egybefoglalt haszonbér ellenében is haszonbérbe adható. Ilyen esetben a haszonbérbeadó a haszonbérleti szerződésben szereplő földek fekvése szerinti bármelyik illetékes mezőgazdasági igazgatási szerv részére benyújthatja a hatósági jóváhagyás iránti kérelmet, a jóváhagyáshoz nem kötött szerződés esetében pedig  bármelyik jegyzőnél előterjeszthető a közzétételi kérelem.

További adminisztratív teendők

A közzétételre kerülő haszonbérleti szerződésre rá kell vezetni a közzététel időpontját és az előhaszonbérletre jogosult jognyilatkozatának megtételére nyitva álló 15 napos határidő első és utolsó napját, valamint a határidő jogvesztő jellegérő történő figyelemfelhívást. A határidő lejártát követően a jegyző az iratjegyzékkel együtt a haszonbérleti szerződést és az előhaszonbérletre jogosultak esetleges jognyilatkozatait, az előhaszonbérleti jogosultságot bizonyító okiratokat, továbbá a közzététel időpontját és tartalmát, valamint a levétel időpontját igazoló dokumentumot a levételt követő 8 napon belül megküldi a mezőgazdasági igazgatási szerv vagy – jóváhagyáshoz nem kötött szerződések esetében – a haszonbérbeadó részére. A mezőgazdasági igazgatási szerv részére történő irattovábbításról – azzal egyidejűleg – értesíteni kell a kérelmező haszonbérbeadót is.