Őstermelő jövedéki adó visszaigénylése

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.03.17

Olvasási idő: 4 perc


Nem áfaalany őstermelő jövedéki adót szeretne visszaigényelni. A számlák a nevére szólnak, viszont a 7-es adószáma nem szerepel rajtuk. Így vissza lehet igényelni a jövedéki adót?

Demó

A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 63. §-ban előírtak szerint, a jövedéki adó visszaigénylésének feltétele a jövedéki adót tartalmazó beszerzést igazoló számviteli bizonylat. A jogszabály ezzel kapcsolatban a számviteli törvényre hivatkozik, azaz a számvitelről szóló törvény szerinti bizonylatra van szükség.

A számviteli törvény (Szt.) értelmezésében számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított, készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) – függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási módjától –, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.

Az Szt. előírja a könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékeit is. E körben nem említ adószámot. Ugyan akkor kimondja, hogy a „ számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket más jogszabály is meghatározhat.”[Szt. 166-167. §]

Az Áfa tv. 169. §-a határozza meg a számla kötelező adattartalmát. Ezek között szerepel – többek között – a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették.

Mivel a szóban forgó számlán ez az adat nem szerepel, az az Áfa tv. által előírt kötelező adatok egyikét nem tartalmazza, azaz nem felel meg az adótörvény szabályainak.

Ha lehetőség van a kibocsátóval javíttatni a számlát (erre üzemanyag esetében kevés az esély), akkor a bizonylat alapján – a Jöt. egyéb feltételeinek megléte mellett – visszaigényelhető a jövedéki adó.