Bizonylat kiállítása közösségi partner felé

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2024.02.27

Olvasási idő: 4 perc


ÖCSG vezetője az Áfatörvény alapján mezőgazdasági tevékenységnek minősülő tevékenységet folytat és kompenzációs felár megtéríttetésére tart igényt, illetve mezőgazdasági kompenzációs rendszer mellett alanyi adómentességet választ. Rendelkezik közösségi adószámmal, haszonállatot szeretne értékesíteni közösségi partner részére, aki rendelkezik közösségi adószámmal. Milyen bizonylatot kell kiállítania és milyen adatokkal, áfa-megjelöléssel?

Demó

Feltételezhető, hogy a külföldi vevő nem tartozik a tagállama szerinti, a mezőgazdasági termelőkre vonatkozó rendelkezések hatálya alá, azaz az ottani szabályok szerinti kompenzációs felárra nem jogosult.

A kérdésben szereplő őstermelő – mezőgazdasági tevékenységet folytató különleges jogállású adóalany – akkor is jogosult kompenzációs felárra (az egyéb törvényi feltételek fennállása esetén), ha az Áfa tv. 7. számú mellékletének I. részében felsorolt termékét

  • a Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett olyan adóalanynak értékesíti belföldön, aki (amely) nem kompenzációs rendszerben adózik, vagy
  • a Közösség valamely más tagállamában nyilvántartásba vett olyan nem adóalany jogi személynek értékesíti, akinek (amelynek) a Közösség azon tagállamában, ahol a termék a küldeménykénti megérkezésekor vagy a fuvarozás befejezésekor van, e beszerzése után adót kell fizetnie e tagállam joga szerint.

Az Áfa tv. nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely kifejezetten kivonná a mezőgazdasági tevékenységet végző adóalany ilyen minőségében végzett termékértékesítését a Közösségen belüli adómentes termékértékesítés szabályai alól (feltéve, hogy az ügylet egyébként megfelel az Áfa tv. 89. §-ban előírtaknak).

Ugyanakkor, az általános forgalmi adózás rendszeréből a „vagy-vagy” következik, azaz az, hogy a mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany fentieknek megfelelő „Közösségen belüli értékesítésére” a kompenzációs felár áthárítása mellett nem alkalmazható Közösségen belüli adómentes értékesítés szabálya is.

Akkor tehát, ha az Áfa tv. XIV. fejezete alapján a kompenzációs felár érvényesítésének feltételei az adott ügyletre fennállnak, akkor az őstermelőnek az Áfa tv. 200. § (1) bekezdés b) pontja valamint (3) bekezdése szerint kell eljárnia, mivel ez itt előírtak speciális rendelkezésnek minősülnek az Áfa tv. 89. §-ában előírtakhoz képest.
Vagyis, ilyen esetben az Áfa tv. 89. §-ának alkalmazása kizárt. (A mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású őstermelőnek e termékértékesítések miatt nem kell közösségi adószámot kiváltania. Jelen esetben az őstermelőnek van közösségi adószáma, de ez nem változtat az előzőeken.)

Az ügylet bizonylatolása

Az ügylet bizonylatolását illetően a lényeg. ha az értékesítés közösségi felvásárló felé történik, úgy a mezőgazdasági termelőnek a bizonylatot – a számlára vonatkozó előírások alkalmazásával – magának kell kibocsátania, vagyis az ügyletet nem kíséri felvásárlási okirat. Ilyenkor egyéb kötelező adatok mellett adóalap helyett a kompenzációs felár alapját, adómérték helyett a kompenzációs felár mértékét, áthárított adó helyett az áthárított kompenzációs felárat kell feltüntetnie.
Ha alanyi adómentes adóalany ebben a minőségében értékesít (és nem a fentiek szerinti feltételek mellett)– akár más tagállamba – az nem minősül Közösségen belüli értékesítésnek. A számlában hivatkozni kell az alanyi adómentességre. Az ilyen értékesítések ellenértéke az általános szabályok szerint az alanyi mentességre jogosító értékhatárba beleszámít.