Mezőgazdasági biztosítások után igénybe vehető díjtámogatás

Slabéczi Ivett Dátum Legutoljára frissítve: 2024.04.09

Olvasási idő: 6 perc


A 2027-ig tartó Közös Agrárpolitika Stratégia Terv keretei között megjelent a második vidékfejlesztési pályázati felhívás, amely a mezőgazdasági biztosítások után igénybe vehető díjtámogatás feltételeit tartalmazza, folytatva a Vidékfejlesztési Programban működtetett konstrukciót.

Demó

A termelést nehezítő kockázatok kezelése tekintetében az elmúlt években felértékelődtek a mezőgazdasági biztosítások, melyhez az Agrárminisztérium kiemelt támogatási intenzitással nyújt segítséget. A 2014 óta működtetett konstrukció 23 ezer gazdálkodóval és 1,7 millió hektár biztosított területtel valósult meg az elmúlt időszakban.

Közös Agrárpolitika Stratégia Terv

Magyarország Közös Agrárpolitikához (KAP) kapcsolódó stratégiai terve 2027-ig összesen 5.377 milliárd forint felhasználását teszi lehetővé. A forrás 54 százaléka, azaz 2.891 milliárd forint vidékfejlesztési célokat szolgál, mely magában foglalja az agrárberuházások, az élelmiszeripar, és a vidéki infrastruktúra fejlesztését. A fennmaradó 2.485 milliárd forint a közvetlen ágazati agrártámogatások forrása. Magyarország kormánya a vidékfejlesztési célokhoz 80 százalék, azaz 2.294 milliárd forint tagállami hozzájárulást biztosít, amely a KAP teljes keretének 43 százaléka.
A finanszírozó uniós alapok: az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA).

A Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás pályázati felhívás célja

A 2024. március 14-én megjelent, „KAP-RD16-1-24 - Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer (MKR II. pillér): Díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás” megnevezésű pályázati felhívás célja, hogy ösztönözze a magyar gazdálkodókat a termelésüket nehezítő kockázatok csökkentésére. A felhívás keretében olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek üzemi szinten a növénykultúrában 20 százalékot meghaladó mértékű hozamcsökkenést okozó kedvezőtlen időjárási jelenségek által okozott veszteségekre nyújtanak fedezetet.

A Vidékfejlesztési Program folytatása

A konstrukció lényegében a Vidékfejlesztési Programban megismert támogatási konstrukció folytatása, így továbbra is három különböző típusú mezőgazdasági biztosítási szerződés után vehető igénybe támogatás („A”, „B” és „C” típus), amelyek különböző fajokra és biztosítási eseményekre köthetőek.

Benyújtási határidő

A 2024. gazdálkodási évhez kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtására a mezőgazdasági biztosítási szerződés kedvezményezettjeként szereplő gazdálkodóknak idén a 2024. évi egységes kérelem keretében, annak nyitva álló időszakában, az egységes kérelembenyújtás szabályai szerint van lehetőségük. A díjrendezett mezőgazdasági növénybiztosítással rendelkező termelők számára előnyt jelent, hogy ezzel jogosultakká válnak a kárenyhítő juttatás maximális, 80 százalékos összegére, így a mezőgazdasági növénybiztosítás rendszere segíti a gazdálkodókat abban, hogy magasabb kárenyhítő juttatási összeget vehessenek igénybe.

Hivatalos pályázati felület

A felhívás és az ahhoz kapcsolódó tájékoztató anyagok, mellékletek az Agrárminisztérium tematikus weboldalán, a kap.gov.hu-n találhatók. Ezt a felületet érdemes folyamatosan nyomon követni, hiszen minden, a pályázati felhívásokkal kapcsolatos információ, változás itt érhető el.

A támogatási kérelem benyújtásának módja és egyéb feltételei

Támogatási kérelmet kizárólag a KAP törvény 10. § (2) bekezdés c) pontja szerint Kedvezményezetti Nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: KNYR) kérelemre nyilvántartásba vett kedvezményezett nyújthat be.
Támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani. Egy kedvezményezett évente egy támogatási kérelmet nyújthat be. A KAP Vhr. 17–18. §-aiban foglaltak szerint a támogatási kérelem meghatalmazott által is benyújtható.

A kedvezményezett a támogatási kérelem benyújtásakor nyilatkozik arról, hogy
a) a 3.1.1. pont szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződést kíván kötni,
b) megismerte a támogatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,
c) hozzájárul ahhoz, hogy az egységes kérelmében a használatában lévő terület vonatkozásában feltüntetett adatokat a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint az IH nevében közreműködő szervezet továbbítsa a vele szerződő biztosítónak, valamint
d) a 3.1.1. pont szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződésében szereplő növénykultúrák vonatkozásában az ajánlattételt követően az egységes kérelemben bejelentett adatváltozásról tájékoztatja az érintett biztosítót.

A támogatási kérelem benyújtására és módosítására az egységes kérelem rendelet előírásait kell alkalmazni. A támogató a döntéshozatalt megelőzően az egymásnak ellentmondó adatok, tények, körülmények, valamint a benyújtott iratok tartalmának tisztázása érdekében a KAP törvény 20. §-a szerint megkeresést intéz az érintett biztosítóhoz.

A támogatási kérelem kitöltésével és benyújtásával kapcsolatos részletes leírást az adott évi egységes kérelemre vonatkozó „Felhasználói kézikönyv az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához” című dokumentum, valamint az adott évi egységes kérelem benyújtásáról szóló közlemény díjtámogatott mezőgazdasági biztosítás jogcím tájékoztatója tartalmazza.

Önállóan támogatható tevékenységek

A felhívás keretében olyan mezőgazdasági biztosítások díjához nyújtható támogatás, amelyek a mezőgazdasági termelők azon veszteségeire nyújtanak fedezetet, amelyeket üzemi szinten a növénykultúrában 20 százalékot elérő mértékű hozamcsökkenést eredményező kedvezőtlen éghajlati jelenségek okoznak.
A mezőgazdasági termelő a használatában lévő termőföldje vonatkozásában megkötött, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben (a továbbiakban: Mkk. tv.), valamint az e felhívásban szereplő feltételeknek megfelelő mezőgazdasági biztosítási szerződés (a továbbiakban: biztosítási szerződés) díjához – mint megvalósulás során felmerülő költség – nyújtott támogatás.

A támogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítások:

Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás – csomagbiztosítás: „A” típusú biztosítási fedezetbe vonható kultúrák (a figyelembe vehető fajok jegyzékét a felhívás 2. melléklete tartalmazza).
Az „A” típusú mezőgazdasági biztosítás keretében a biztosított növénykultúra vonatkozásában értelmezhető alábbi biztosítási események mindegyikére együttesen köthető mezőgazdasági biztosítás:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) őszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár.

A „B” típusú mezőgazdasági biztosítás: A „B” típusú biztosítási fedezetbe vonható kultúrák (felhívás 2. mellékletében meghatározott fajok) vonatkozásában köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
a) jégesőkár,
b) téli fagykár,
c) őszi fagykár,
d) viharkár,
e) aszálykár,
f) mezőgazdasági árvízkár,
g) felhőszakadás kár,
h) tavaszi fagykár.

A „C” típusú mezőgazdasági biztosítás: „C” típusú biztosítási fedezetbe vonható kultúrák (a felhívás 2. mellékletében meghatározott fajok) vonatkozásában köthető biztosítási szerződés, az alábbi biztosítási eseményekre:
a) jégesőkár,
b) aszálykár,
c) mezőgazdasági árvízkár,
d) téli fagykár,
e) tavaszi fagykár,
f) őszi fagykár,
g) felhőszakadás kár,
h) viharkár.

Igényelhető támogatás - a támogatás mértéke

A támogatási összeg a tárgyév július 31-ig az egységes kérelemben bejelentett, illetve szeptember 30-ig, a biztosító által megküldött díjelőírási adatok alapján és a biztosító díjigazolásában foglaltak figyelembevételével kerül megállapításra. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség (megfizetett éves nettó biztosítási díj) legfeljebb 70 százaléka.

Ha a támogatási igény meghaladja a rendelkezésre álló forrásokat, a támogatás arányosan csökkentésre kerül azzal, hogy a rendelkezésre álló források függvényében a támogatás csökkentése az alábbi sorrendben történik:

  1. „C” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40 százalékáig,
  2. „B” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 40 százalékáig,
  3. „A” típusú biztosítási szerződések támogatásának csökkentése az elszámolható költségek 55 százalékáig,
  4. Mindhárom biztosítási szerződés 1–3. pont szerint csökkentett támogatási intenzitásának további csökkentése, egymáshoz képest azonos mértékben, az „A” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 41,25%-áig, a „B” és „C” típusú biztosítási szerződések esetében az elszámolható költségek 30 százalékáig.

Az Agrárminisztérium támogatási rendszerének célja a mezőgazdasághoz kapcsolódó kockázatok lehető legszélesebb eszköztárral történő csökkentése.