KAP források a mezőgazdaság digitalizációjához

Sinka Júlia Dátum Legutoljára frissítve: 2023.10.02

Olvasási idő: 7 perc


A mezőgazdaság egyike azon ágazatoknak, amelyekben a legmagasabb a tárgyi eszközök aránya. Nem meglepő, hogy a mezőgazdasági vállalkozások a fejlődésükhöz szükséges eszközöket gyakran csak külső forrásokra, hitelekre támaszkodva tudják megszerezni. A Közös Agrárpolitika (KAP) keretében pályázati források is segítik a digitális technológiára való átállást.

Demó

A digitális technológia már most sem idegen a mezőgazdasági termelőktől, hiszen sokan használják ezek jelenleg elérhető formáit, mint például az okostelefonok, táblagépek, szántóföldi szenzorok, drónok, műholdak.
Ezek a technológiák sokféle módon segítik a gazdálkodást, a talajviszonyok távolról történő mérésétől, a megfelelőbb vízgazdálkodáson át, az állatállomány és a növénykultúrák nyomon követéséig. Az összegyűjtött adatok elemzésével a gazdák következtethetnek azokra a valószínűsíthető tendenciákra, amelyek a jövőben meghatározhatják a növénytermesztés módozatait, kihatással lehetnek az állatok egészségére és jólétére. Ez lehetővé teszi számukra az eredményesebb tervezést és ezzel a hatékonyabb és jövedelmezőbb gazdálkodást. Így a jobb terméshozam elérését, az optimális anyag- és munkaerő-gazdálkodást.

Támogatás a digitális átálláshoz

A 2023-tól, a KAP Stratégiai Terv keretében induló új támogatási rendszerben is – a 2021-ben induló programhoz hasonlóan – pályázhatnak a gazdák a mezőgazdasági üzemek digitális átálláshoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításához szükséges forrásokra. (A tervben található RD02_D01_FRM_73 számú, Mezo?gazdasa´gi u¨zemek digita´lis a´ta´lla´sa´nak ta´mogata´sa című beavatkozás alapján írják majd ki az új felhívást vagy felhívásokat.)
A pályázat célja annak elérése, hogy az agra´rium digitaliza´cio´ja´hoz szu¨kse´ges digita´lis technolo´gia´kat, e´s azon belu¨l a helyspecifikus gazda´lkoda´si forma´kat, a preci´zio´s eszko¨zo¨ket, valamint a do¨nte´sta´mogato´ szoftvereket e´s szolga´ltata´sokat mine´l sze´lesebb ko¨rben alkalmazza´k a mezo?gazdasa´gi termelo?k. A digitális technológiák hozzájárulnak ahhoz, hogy hosszú távon értékelhetően javuljon a talaj állapota.

A pályázati források tehát a mezo?gazdasa´gi termelo?knek megadják annak lehetőségét, hogy a korszeru? technolo´gia´k alkalmaza´sa´val, adatalapu´ do¨nte´shozatallal
- javíthassák üzemi eredményeiket,
- megfeleljenek az egyre no¨vekvo? adatszolga´ltata´si ko¨telezettse´gnek és a fenntarthatósági elveknek,
- racionaliza´lja´k, esetleg cso¨kkentse´k a felhaszna´lt inputanyagok mennyise´ge´t,
- cso¨kkentse´k az ammo´nia- e´s U¨HG-kibocsa´ta´sukat, valamint a felszi´ni e´s felszi´n alatti vizek terhele´se´t.

A támogatásból az u¨zemszintu? digitaliza´cio´s terv megvalo´si´ta´sa´hoz szu¨kse´ges fejleszte´seket lehet megvalósítani, jelesül:
- megle´vo? e´s u´jonnan va´sa´rolt ero?- e´s munkage´pek helyspecifikus mu?vele´sre valo´ alkalmassa´ te´tele (például betakari´to´ge´pek hozamme´re´shez szu¨kse´ges hardver e´s szoftver eszko¨zeinek beszerze´se);
- agrometeorolo´giai szenzorok e´s a´lloma´sok kie´pi´te´se;
- post-harvest oszta´lyozo´, va´logato´ ge´p digitaliza´cio´s fejleszte´se;
- e´lelmiszeriparban alkalmazott szenzortechnolo´gia´k beszerze´se;
- preci´zio´s a´llattenye´szte´si rendszerek kie´pi´te´se´hez szu¨kse´ges ge´pek, eszko¨zo¨k beszerze´se (például a´llatokon, vagy a´llatokban elhelyezett szenzorok: a´llatege´szse´gu¨gyi elo?rejelze´s ce´lja´bo´l; tarta´si ko¨ru¨lme´nyek automatikus szaba´lyoza´sa: hu?te´s, szello?ze´s, energiafelhaszna´la´s stb.);
- preci´zio´s takarma´nyoza´s kialaki´ta´sa´hoz szu¨kse´ges ge´pek, eszko¨zo¨k beszerze´se (például takarma´nykioszto´ robotok);
- az egyes a´gazatokban alkalmazhato´ autono´m robotok (kapa´lo´robot, fejo?robot, takarma´nykioszto´ robot stb.), dro´nok e´s egye´b hate´konysa´gno¨velo? eszko¨zo¨k, ge´pek beszerze´se;
- a rendszeres e´s szisztematikus u¨zemi szintu? adatgyu?jte´s megteremte´se´re, adatba´zisok e´s adatkapcsolatok le´trehoza´sa´ra szigetszeru? rendszerek integra´cio´ja, farmmenedzsment szoftverek e´s va´llalatira´nyi´ta´si rendszerek beszerze´se;
- „okosfarm” rendszerek kie´pi´te´se, mint például komplex telepira´nyi´ta´si rendszerek alkalmaza´sa (kamerarendszerek stb.);
- e´lelmiszer-nyomonko¨vete´si mo´dszerek fejleszte´se, mino?se´gbiztosi´ta´s;
- digita´lis a´ta´lla´st segi´to? szolga´ltata´sok ige´nybeve´tele.

Az év második felében elérhető alapta´mogata´s a támogatott ko¨ltse´gek legfeljebb 50 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 euró/projekt. A ta´mogata´s intenzitása növelhető 65 százalékig – például azzal, ha fiatal mezőgazdasági termelő a pályázó, vagy gazdaságátadásról van szó. Az O¨KO mino?si´te´ssel rendelkezo? terme´ket elo?a´lli´to´ ta´mogata´st ige´nylo? esete´n és kollektív beruházás esetén pedig 10 százalékkal megemelt ta´mogata´si intenzita´s adhato´.
Továbbá, a ta´mogata´s felső határa – legfeljebb a támogatott ko¨ltse´gek 80 százalékáig – növelhető még, ha a beruha´za´s a ko¨rnyezetve´delmi e´s a kli´maspecifikus ce´lkitu?ze´seket, valamint az a´llatjo´le´ti fejleszte´seket szolga´lja.

Ki pályázhat?

Pályázhat az a mezo?gazdasa´gi termelo? (vagy a Strate´giai Terv rendelet fogalmai szerinti fiatal mezo?gazdasa´gi termelo?, vagy olyan fiatal mezo?gazdasa´gi termelo?, aki a ta´mogata´si ke´relem benyu´jta´sa´t megelo?zo? o¨t e´vben kezdte meg mezo?gazdasa´gi teve´kenyse´ge´t),

 • aki/amely a pa´lya´zat benyu´jta´sa´t megelo?zo? leza´rt u¨zleti e´vben a standard termele´si e´rte´k (STE´) mo´dszertan alapja´n mezo?gazdasa´gi teve´kenyse´gbo?l sza´rmazo´ legala´bb 10000 euro´ e´rte´ku? minima´lis u¨zemme´rettel rendelkezik, illetve
 • az elo?zo? e´vi a´rbeve´tele´nek legala´bb 40 százaléka mezo?gazdasa´gi teve´kenyse´gbo?l sza´rmazik.

A Standard Termelési Érték számítása kapcsán fontos, hogy a mezőgazdasági, vidékfejlesztési pályázatok nagy részén elvárás a legalább 6000 – esetenként ezt meghaladó, konkrét összegű  – eurónak megfelelő üzemméret (azaz standard termelési érték) megléte, amelyet a legutolsó lezárt vagy az azt megelőző évre kell igazolni.

A standard termelési érték több részből tevődhet össze: a növénytermesztés jellegéből, illetve a tenyésztett állatok típusától függően kell meghatározni a gazdálkodó, őstermelő által tulajdonolt értéket. Minden állattípusnak, termesztett növénynek van tehát egy euróban kifejezett értéke, és ezek  összege adja meg a standard termelési értéket. Lényeges, hogy csak olyan állatok, földterületek és növények vehetők számításba, amelyeket a gazdálkodó hivatalos dokumentummal igazolni tud:
 

 • Mezőgazdasági földterület, termesztett növények igazolása:
  • Egységes területalapú támogatási kérelem (TERA) bemutatása;
  • A lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal által kiállított igazolás bemutatása.
 • Tenyésztett állatok igazolása:
  • NÉBIH által nyilvántartott tenyészet;
  • ENAR rendszerbe bejelentett szarvasmarha, anyajuh, anyakecske éves átlagos létszáma;
  • Egyéb állatok esetén az illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvos igazolása.

Hasznos segítség a pályázni szándékozó gazdáknak, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán elérhető egy kalkulátor, amelyen beírható az igazolt állatlétszám, a földterület vagy növénytermesztő üzem nagysága, és a kalkulátor kiadja a végeredményt, azaz az érintett teremlőre vonatkozó standard termelési értéket.

(Cikkünket teljes terjedelmében a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari KKV Tanácsadó szeptemberi számában olvashatják)